Privātuma politika

JA Travel privātuma politika

Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:

SIA “JA Travel” Reģ. Nr. 50203178121, e-pasts:

Personas datu apstrādes nolūki:

 • Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde):

  • Klienta un Tūristu identificēšanai

  • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai

  • Tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai

  • Iesniegumu un pretenziju izskatīšanai

  • Norēķinu administrēšanai

  • Grāmatvedības atskaišu sagatavošanai

  • Parādu atgūšanai un piedziņai

 • Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)

 • Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde

INFORMĒJAM

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.

Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA “JA Travel” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Aģentūra, veicot Tūristu, klienta personas datu apstrādi ievēros Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

Vairāk informācijas ŠEIT

Vispārīgās ceļotāju pamattiesības

Vairāk informācijas ŠEIT

Sīkdatņu  politika

Vairāk informācijas ŠEIT